Skála

Nový stát na planetě Zemi!
vložil  Bajn

 

drak

SKÁLA

Nový stát na planetě Zemi!

drak

 

 

 

O co jde?

Skála je nový,naprosto ojedinělý státní útvar, není monarchií, není republikou ani diktaturou.

Skála se nachází  z větší části na vlastních, z menší částí na řádně zapůjčených  pozemcích v lokalitě letního dětského tábora Horní Orlice č.p. 72, v současné době dětem dobře známé pod jménem Dračí Skála, nebo Tábor na Zlatém potoce.

Účelem Skály je mírumilovná činnost pro děti a mládež a pro lokalitu jako takovou.

Jediným sousedním státem je Česká republika, se kterou je nutné dodržovat přátelské vztahy.

 

Draci na Skále

V čele Skály stojí Nejvyšší z Draků, v současné době jsou nositeli této funkce 3 osoby.

Osoby nad 18 let věku jsou Draci

Osoby nad 15 let: praktikanti - jsou Draci novici

  T-čka jsou Draci čekatelé

Osoby od 10 do 15 let jsou Dračím dorostem

Osoby pod 10 let  jsou Dračími písklaty

Dále jen Draci

 

Každá osoba - dítě - účastník tábora, dospělák - pracující pro Skálu, případně spřízněný přítel tábora či sponzor je „občanem" - Drakem - viz výše - Skály.

 

Doklady Skály

Dokladem příslušnosti ke Skále je pas Skály. Tento pas obsahuje osobní údaje osoby a na volných listech je možno vkládat razítka jednotlivých turnusů -  „hnízdění" Draků na Skále.

Tato razítka jsou ojedinělá, pro hnízdění jedinečná, nenahraditelná, po hnízdění jsou rituálně zničena. Pod razítko je možno na památku si zajistit podpis svého Draka.

Pas je majetkem Draka.

Pas je číslován, evidován a evidenci vede Nejvyšší z Draků.

 

Dračí slovník

turnus - hnízdění

občan - Drak

chatka - hnízdo

porada, schůzka, praktikum - slet Draků

oddíl - houf

nástup - sněm

 

Znaky Skály

Jako každý jiný státní útvar má i Skála svoji vlajku a tou je symbol profilu Draka na volném jednobarevném podkladě. Vlajka bývá vyvěšena na určeném místě Skály během hnízdění a musí být chráněna.

Na razítkách je možno užít samostatného Draka, stejně tak jako na trička Draků. Na pase bude užito rytířské grafiky se štítem s Drakem.

 

Šlechtické tituly a postavení

Vzhledem k poměrně velkému počtu Draků a situaci, že někteří z Draků jsou ochotni obětovat vlastní volný čas a z lásky ke Skále, na své náklady, jezdí pomáhat Skále i mimo čas hnízdění, zavádíme šlechtické tituly. Tyto tituly však jsou jakýmsi dokladem nikoliv modré krve , ale krvavých mozolů na upracovaných rukou, které vznikly pro zvelebení Skály. Na rozdíl od středověku není tedy šlechta symbolem nadřazenosti ale naopak pracovitosti.

Šlechtického titulu může dosáhnout kdokoliv bez omezení věku. Jedinou podmínkou a kriteriem je účast na akcích mimo letní hnízdění Draků.

Nejvyšší z Draků (je samo o sobě nejvyšším postavením) nemůže dosahovat na tituly.

Tituly se neprojeví během hnízdění v hierarchii ani jinde  jinak, než bude níže uvedeno

Šlechtické tituly jsou 3 a jsou odstupňovány dle počtu dnů účasti.

Titul

Znak, šperk

Pozemky

erb

Počet dnů

Strážce Skály

Glejt,prsten

 Panství

vlastní

30

Ochránce Skály

Glejt,prsten

 Panství

vlastní

50

Pán Skály

Glejt,prsten

 Panství

vlastní

70

 

Počítá se: víkendovka, praktikum , pracovní den jedince či malé skupiny apod.

Nepočítá se : osobní či rodinná rekreace,dojetí se podívat, vlastní - nepracovní dovolená , hnízdění

Počet dnů na jednotlivé tituly se počítají ve školním  roce od konce posledního turnusu tábora do počátku prvního turnusu v následujícím roce, dle zkušeností může být upravován. Nejvyšší z Draků mohou menší množství dnů k nejbližšímu titulu na základě mimořádných činů Draka prominout.

Titul se uděluje na další rok. Na obhajobu dosaženého titulu postačuje polovina požadovaných dnů. Na titul vyšší než dosažený v předchozím období je nutné obájit titul stávající - polovinou dnů a potom splnit požadovaný rozdíl v počtu dnů bez zvýhodnění.

 

Glejt - slavnostní listina, která přiznává Drakovi titul a přidělujeme mu panství - pozemky.

Prsten - kovový prsten se symbolem Draka, lze nosit na prstě či zavěšen jako přívěšek.Nošení není povinné, je to však ctí.Je možné nosit i během hnízdění. V případě neobhájení titulu v dalším období se tento nevrací, nesmí být však nošen. V případě zisku vyššího titulu se prsten předchozího titulu vrací a je předán prsten náležící k titulu novému

Pozemky - Nejvyšší z Draků uděluje symbolická panství - zásadně pozemky v blízkosti Skály , které však  Skála nevlastní. Může to být například: Kaplička, Hrob neznámého plyšáka, Lom, Mostek aj.  V případě neobhájení titulu v dalším období panství propadají a mohou být udělena znovu.

Erb - základem erbu je rytířský znak na pasu. Štít však musí být šikmo půlen, na pravé straně musí být znak Skály - Drak a vlevo , dle vlastní volby znak titulovaného šlechtice. Erb je možno vyvěsit na hnízdo během hnízdění Draků.

Pasování - kandidát je pasován na základě vlastního návrhu  při nejbližší slavnostní akci, tedy sám kandidát se navrhuje po splnění podmínek.

Pocty během hnízdění - jedinou poctou - aby nebyl narušen chod hnízdění, je osobní přivítání Nejvyšším z Draků na úvodním sletu Draků.

Stříbrná deska ( mince) - kdo získal titul Pán skály  je odměněn všemi poctami k titulu patřícími. Pokud tento titul obhájí i v roce dalším, obdrží stříbrnou desku ( minci ) s vyraženým drakem, titulem, jménem a rokem.

 

Vyznamenání Skály

Za významné skutky pro Skálu mohou Draci obdržet vysoké státní vyznamenání. Vyznamenání uděluje Nejvyšší z Draků při svátečních příležitostech.

Symbolem vyznamenání je stříbrná medaile Skály.

 

Dračí lóže a Temné bratrstvo

Na Skále působí tajemná skupina Draků, tajný spolek o jehož pravomocech se zde z pochopitelných důvodů nebudeme šířit v plné míře. Členství je tajné, členové se rozpoznávají pomocí tajných znamení. Drak musí být do lože pozván velmistrem, jiná možnost členství se nepřipouští.Velmistra jmenuje Nejvyšší z Draků a to tajně. Velmistrovi jsou propůjčeny stříbrné, bronzí pokovené prsteny pro tajné účely. Další pole působnosti lože znají pouze členové. Jako protiváha lóže může být dán Nejvyšším z Draků souhlas k působení Temného bratrstva. Jeho činnost však nesmí být amorální.

 

 

 

Svátky Skály

Skála vyhlásí některé významné dny jako svátky. V těchto dnech se na území České republiky nemusí pracovat ani chodit do školy. Na území Skály se pracovat nemusí jednu hodinu po obědě.

 

 


 

VYHODNOCENÍ účasti na Dračí Skále pro sezónu 2010/2011

Nejvíce dní - 646 na Dračí Skále prožili Draci opět ze 4 turnusu, na tomto vysokém čísle se podílelo rekordních 55 osob. Vítězná plaketa tedy opět poputuje za 4 turnusem! Můžete ji vidět na stěně v jídelně

Stejně jako v loni na druhém místě v pořadí se umístil 2 turnus, dosáhl počtu dnů - 387 s nárůstem osob oproti loňsku na 30.

Třetí příčka - za 257 dnů na Dračí Skále náleží turnusu č. 1, ze kterého se na táboře objevilo 27 osob

Na 4 místě máme turnus č. 3, kde 24 osob pobylo na Dračí Skále 148 dnů

Do součtů nejsou letos zahrnuti rodiče, přátelé Dračí Skály... Díky všem za zájem o projekt Dračí Skála!!


 

VYHODNOCENÍ účasti na Dračí Skále pro sezónu 2012-13

Nejvíce dní - 507 na Dračí Skále prožili Draci opět ze 4 TURNUSU, na tomto čísle se podílelo 46 osob. Vítězná plaketa tedy opět poputuje za 4 turnusem! Můžete ji od srpna vidět na stěně v jídelně. Za dobu co sleduji počty dnů vždy si plaketu odnesl 4 turnus! Hlavními tahouny ze 4 turnusu jsou: Hlavas, Radka, Honzíík, Jaruška, Kuba

Stejně jako v loni na druhém místě v pořadí se umístil 2 TURNUS, dosáhl počtu dnů - 427 s těmito tahouny: Hlavas,Radka, Tony, Jaruška Honzíík, Kuba. Na účasti se podílelo 31 osob

tahouny: Třetí příčka - za 230 dnů na Dračí Skále náleží TURNUSU Č. 1, ze kterého se na táboře objevilo 27 osob. Nejvíce dny přispěli: Mýval Simona a Hakis

Na 4 místě máme TURNUS Č. 3, kde 24 osoby pobyly na Dračí Skále 143 dnů. Jenom Mýval přispěl 30 dny, jinak nikdo nepřekročil 1 cifernou účast.

Celkem tedy bylo na Dračí Skále mimo prázdniny prožito 1307 člověko/dní


 

VYHODNOCENÍ účasti na Dračí Skále pro sezónu 2009/2010

Nejvíce dní - 620 na Dračí Skále prožili Draci ze 4 turnusu, na tomto vysokém čísle se nepodíleli jen praktikanti - vedení a oddíloví vedoucí , ale i táborníci - celkem rekordních 45 osob. Vítězná plaketa tedy opět poputuje za 4 turnusem! Můžete ji vidět na stěně v jídelně

Podstatně méně osob - 25 na tábor jezdilo ze 2 turnusu, ale dosáhli druhého místa v pořadí počtu dnů - 562.

Třetí příčka - za 356 dnů na Dračí Skále náleží turnusu č. 1, ze kterého se na táboře objevilo 21 osob

Na 4 místě máme turnus č. 3, kde 25 osob pobylo na Dračí Skále 188 dnů

 

Celkem jsme na táboře mimo hlavní sezonu byli 1726 dní s tím , jakoby každý den - tábor hostil téměř 6 osob!!

Díky za účast, díky za pomoc, díky za podporu!!

Hlavas


 

VYHODNOCENÍ účasti na Dračí Skále pro sezónu 2011/2012

Nejvíce dní - 621 na Dračí Skále prožili Draci opět ze 4 TURNUSU, na tomto  čísle se podílelo 39 osob. Vítězná plaketa tedy opět poputuje za 4 turnusem! Můžete ji od srpna vidět na stěně v jídelně. Za dobu co sleduji počty dnů vždy si plaketu odnesl 4 turnus!

Stejně jako v loni na druhém místě v pořadí se umístil 2 TURNUS, dosáhl počtu dnů - 478 s nárůstem osob oproti loňsku na 33.

Třetí příčka - za 128 dnů na Dračí Skále náleží TURNUSU Č. 3, ze kterého se na táboře objevilo 10 osob

Na 4 místě máme TURNUS Č. 1, kde 4 osoby pobyly na Dračí Skále 27 dnů

Do součtů nejsou letos zahrnuti rodiče, přátelé Dračí Skály... Díky všem za zájem o projekt Dračí Skála!!

 Hlavas


Dění mimo rok 2018-19

Tak jako každý rok sleduji účast a zájem o náš tábor, o dění mimo turnusy. Detailní přehled je k nalezení v sekci víkendovek. V této sezóně (2018/19)jsme mimo netáborové návštěvy na Dračí Skále prožili 2107 člověkodní.

V této sezoně nejmenší počet dnů věnovali táboru dospěláci 3 turnusu (128 človéko/dnů - vloni bylo 122 člověko-dnů) , těsně sledováni 1 turnusem (290 - vloni 221).

Výrazně více dnů investovali dospěláci 2 turnusu (676 - vloni bylo 569) a nejvíce - 4 turnus (843 - vloni 779). Plaketa tedy jako téměř tradičně putuje za 4 turnusem

Za pomoc táboru, jeho údržbu a přípravu  pro náročné letní turnusy  a vůbec za zájem o Dračí Skálu a to nejen okecávaný ale i konaný opravdu děkuji!

Hlavas